Staff

Date: 2014-07-12

PositionNameTelephoneEmail
OfficeJin-ping Zhang 025-84395266zhangjp@njau.edu.cn
Party SecretaryDan Liu liudan@njau.edu.cn
Undergraduate Counselor Xiao-yi Sun025-84295022sunxiaoyi@njau.edu.cn
Wen-tao Shi shiwentao@njau.edu.cn
Yue Luluyue@njau.edu.cn
Undergraduate Teaching SecretaryXin Chen 025-84395358chenxin@njau.edu.cn
Graduate Student CounselorLiang Dou 025-84395262douliang@njau.edu.cn
Graduate Teaching SecretaryYong Zhou zhouyong@njau.edu.cn